Endinsar-sé en un calidoscopi, és omplir el nostre camp visual amb l'esperit de mandales i formes, per connectar en un mateix, tot submergint-se en un univers de colors i formes màgiques gaudint de sensacions meravelloses. Agafant la idea de com varen anomenar els antics grecs el "calidoscopi" (del grec kalós, bella, éidos, imatge i scopéo, observar).

Com a resultat d'aquests tres principis, he sentit la necessitat de recopilar imatges de diferents indrets i detalls de Catalunya. Pensant en les arrels artístiques plasmades en rajoles o panots, tan característics i tan integrades a la nostra cultura, he volgut fusionar els conceptes creant una sèrie d'imatges dels paisatges i monuments del nostre país.

Una terra amb una gran riquesa cultural on destaca la forta personalitat pel que fa a l'arquitectura, costums o paisatges canviants. Aquest fil conductor ens porta a recrear aquestes fotografies intentant ressaltar allò que m'ha fet deturar el temps, per a gaudir de l'instant i de l'emoció del moment, desitjant que els calidoscopis aconseguits, serveixin com a símbols d'identitat.

 

 

 

 

Adentrarse en un calidoscopio, es llenar nuestro campo visual con el espíritu de mandálas y formas, para conectar con un mismo, sumergiendose en un universo de colores y formas mágicas disfrutando de sensaciones maravillosas. Basándome en  la idea de cómo llamaron los antiguos griegos el "caleidoscopio" (del griego kalós, bella, eidos, imagen y scope, observar). Como resultado de estos tres principios,    he sentido la necesidad de recopilar imágenes de diferentes lugares y detalles de Cataluña. Pensando en las raíces artísticas plasmadas en baldosas o losetas, tan característicos y tan integradas en nuestra cultura, he querido fusionar los conceptos creando una serie de imágenes de los paisajes y monumentos de nuestro país. Una tierra con una gran riqueza cultural donde destaca la fuerte personalidad en cuanto a la arquitectura, costumbres o paisajes cambiantes. Este hilo conductor nos lleva a recrear estas fotografías intentando resaltar lo que me ha hecho detener el tiempo, para disfrutar del instante y de la emoción del momento, deseando que los caleidoscopios conseguidos, sirvan como símbolos de identidad.

   

 

Entering into a kaleidoscope, is to fill our visual field with the spirit of mandalas and shapes, to connect in the same, immersing in a universe of colors and magical forms enjoying wonderful sensations. Taking the idea of what the ancient Greeks called the "kaleidoscope" (from the Greek Kalos, bella, eidos, image and scope, observe). As a result of these three principles, I have felt the need to collect images of different places and details of Catalonia. Thinking about the artistic roots embodied in tiles or tiles, so characteristic and so integrated in our culture, I wanted to merge the concepts creating a series of images of the landscapes and monuments of our country.

A land with a great cultural wealth where the strong personality in terms of architecture, customs or changing landscapes stands out. This conductive thread leads us to recreate these photographs trying to highlight what has made me stop time, to enjoy the moment and the emotion of the moment, wishing that the

kaleidoscopes achieved, serve as identity symbols.

Que hacemos

Amante de la luz, de los detalles, de los sentidos. Intento siempre,dejar constáncia del transcurso de la vida a través del objetivo.Telf.666716450